Bij het stimuleren van een actieve leefstijl van leerlingen is het belangrijk om tot een structurele aanpak te komen die is opgenomen in de schoolgids. Het is belangrijk dat uw school een duidelijke visie heeft op bewegen en sport. Uw school formuleert regels en afspraken en neemt deze op in het beleid. Door hier ouders en schoolmedewerkers bij te betrekken, creëert uw school draagvlak voor een beleid. Daarnaast is het wenselijk om het thema sport en bewegen regelmatig terug te laten komen op bijvoorbeeld ouderavonden en teamvergaderingen. Hierdoor blijft het thema op de agenda en kan het beleid waar nodig worden bijgesteld.

Op deze pagina

Wat kan de school doen?

Wat kan de school doen?

Visie
Wanneer uw school aan de slag gaat met het thema Bewegen en Sport is het aan te bevelen een visie te ontwikkelen over hoe uw school de leerlingen wil ondersteunen in gezond beweeg- en sportgedrag. Belangrijk is dat de hele school en directie achter deze visie staan. Vandaar dat het goed is om het hele schoolteam te laten meedenken. Als vanuit de onderwijsvisie helder geformuleerd is wat de plek van bewegen en sport moet worden binnen het onderwijs, is het makkelijker om richtlijnen, proto­collen en activiteiten te bepalen. Ook is het goed voor het draagvlak om hier de ouderraad en leerlingen bij te betrekken. Uw adviseur Gezondheid en Leefstijl van de GGD Amsterdam kan hierbij ondersteunen.

 

Beleidsplan

Uw school heeft een beleid (schoolplan) waarin staat beschreven hoe u een bijdrage wilt leveren aan het bevorderen van gezond beweeg- en sportgedrag van leerlingen. De informatie uit de jaarlijkse monitor (zie pijler Signaleren) kan worden gebruikt om het beleid vorm te geven. Hierin staat in ieder geval informatie beschreven over de volgende onderwerpen: de lesprogramma’s, het bewegingsonderwijs, buitenschools beweeg- en sportaanbod, beweegvriendelijke omgeving, signaleren en doorverwijzen en de communicatie met ouders. De adviseur Gezondheid en Leefstijl van de GGD Amsterdam kan uw school hierbij ondersteunen.

 

Schoolregels
Uw school heeft schoolregels (inclusief sancties) opgesteld over gezond beweeg- en sportgedrag. Dit betreft regels over bewegen en sporten tijdens pauzes en tussenuren. Hierbij valt te denken aan het nemen van de trap in plaats van de lift, indien aanwezig, het verplicht deelnemen aan sportdagen, maar ook het stimuleren van lopend of fietsend naar school komen. Uw school vermeldt de school- en gedragsregels rondom beweeg- en sportgedrag op de schoolwebsite en in de schoolgids.

 

Taken en verantwoordelijkheden vastleggen

Taken en verantwoordelijkheden van schoolmedewerkers voor het thema gezond beweeg- en sportgedrag zijn binnen de school belegd en voorzien van uren. Denk hierbij aan de coördinatie en afstemming rondom de lesprogramma’s, het bewegingsonderwijs, buitenschools beweeg- en sportaanbod, beweegvriendelijke omgeving, signaleren en doorverwijzen en de communicatie met ouders.

 

Betrokkenheid
Het is belangrijk dat het schoolteam, ouders en leerlingen geïnformeerd en betrokken worden bij het vormgeven van het beleid en het opstellen van de schoolregels. Dit kan bijvoorbeeld via de medezeggenschapsraad en de ouderraad. Ook kunnen ouders worden ingezet bij het organiseren en uitvoeren van sportdagen en naschoolse beweegactiviteiten. Uw adviseur Gezondheid en Leefstijl van de GGD Amsterdam kan u hierbij ondersteunen en voorbeelden geven.