De sociale en fysieke omgeving beïnvloeden sterk het beweeggedrag van leerlingen. Een ruime beweegvriendelijke en veilig ingerichte schoolomgeving draagt actief bij aan het stimuleren van bewegen. Uw school heeft een belangrijke rol om te zorgen voor een beweegomgeving waarbij leerlingen zich prettig voelen om te bewegen.

 

Uw school activeert leerlingen door traplopen, bewegen in de pauze en het gebruik van de fiets te stimuleren. Ook het aanbieden van buitenschoolse beweeg- en sportactiviteiten draagt bij aan meer beweging. Betrek leerlingen bij het organiseren van sportactiviteiten zodat dit goed aansluit bij hun wensen.

 

Ouders spelen een centrale rol in de dagelijkse beweging van jongeren. Door ouders te betrekken bij het beleid en activiteiten op school zorgt uw school voor een effectieve beweeg- en sportaanpak. Gezond gedrag kan worden gestimuleerd wanneer ouders zich hiervan bewust zijn. Hierbij gaat het niet alleen om de voorbeeldfunctie, maar ook het actief stimuleren van sport- en beweegactiviteiten en het stellen van regels en afspraken.

Wat kan de school doen?

Beweegvriendelijke buitenruimte

De buitenruimte van de school is beweegvriendelijk ingericht. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om plekken waar de leerlingen heen kunnen (buiten en/of binnen) om te bewegen of te sporten, zoals het schoolplein met sportzones, fitnessruimte of een gymzaal.

 

Zorg ervoor dat de buitenruimte uitnodigt om te bewegen en dat de inrichting aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen. Betrek leerlingen bij de inrichting van het schoolplein, zij hebben vaak goede ideeën en zijn degene die gebruik zullen maken van het plein. Het schoolplein kan ook worden ingezet voor lessen lichamelijk opvoeding of andere lesactiviteiten. Zien bewegen, doet bewegen. Kijk voor inspiratie naar Gezonde Schoolpleinen of Zoneparc Sportcourts.

 

Gymzaal

De gymzaal/sporthal voldoet aan de KVLO-criteria voor ligging, afmetingen en kleed- en wasruimten. De beweeg- en sportfaciliteiten/ruimtes zijn tijdens pauzes en tussenuren beschikbaar voor leerlingen. Denk hierbij aan de gymzaal/sporthal, fitnessruimte, sportveld of multifunctioneel (school)plein.

 

Stimuleren van bewegen en sporten

Schoolmedewerkers stimuleren de leerlingen om tijdens de pauzes en tussenuren te bewegen en te sporten. Leerlingen worden gestimuleerd om de school- en gedragsregels na te leven. Zo worden leerlingen gestimuleerd om de trap te nemen en lopend of fietsend naar school te gaan. Door bijvoorbeeld tussen de lessen van lokaal te wisselen, blijven leerlingen in beweging.

 

Geef het goede voorbeeld

Schoolmedewerkers geven het goede voorbeeld (practice what you preach). Medewerkers nemen bijvoorbeeld de trap en komen bij voorkeur lopend of op de fiets naar school. Daarnaast is het goed om als school een beweeg- en sportaanbod voor medewerkers aan te bieden. De school kan hiervoor zelf een aanbod samenstellen of samenwerken met een externe sportaanbieder.

Ouders voorlichten

De ouders ontvangen jaarlijks informatie over hoe zij gezond beweeg- en sportgedrag van hun kinderen kunnen bevorderen. Ouders spelen namelijk ook een centrale rol in de dagelijkse beweging van jongeren. Zowel in de voorbeeldfunctie, in het actief stimuleren van sport en bewegen en het stellen van regels en het maken van afspraken rondom zittend gedrag als gamen en tv kijken.

 

Ook is het een mogelijkheid om ouders bijvoorbeeld tijdens een voorlichtingsavond informatie te geven over opvoedvaardigheden om gezond beweeg- en sportgedrag te bevorderen. Vragen die hierbij aan bod kunnen komen zijn: Hoeveel beweging heeft een jongere nodig? Wat kan de ouder concreet doen om gezond beweeg- en sportgedrag van hun kind te stimuleren?

Welke programma's?

Topscore
Leerjaar: alle

Niveau: praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo

Duur: doorlopend

Kosten: wordt gefinancierd vanuit de Gemeente Amsterdam

Thema’s: naschools beweegaanbod, activering, structureel bewegen

 

Topscore streeft naar een actieve leefstijl voor alle Amsterdamse jongeren. Na schooltijd kunnen leerlingen laagdrempelig kennismaken met verschillende sporten. Het sportaanbod wordt afgestemd op de wensen van de school en de mogelijkheden in de buurt.

Door middel van drie aansluitende interventies wordt er ingezet op een traject van inactiviteit naar structureel bewegen.

Topscore Fit is voor inactieve jongeren die zich niet aangetrokken voelen tot de reguliere Topscore activiteiten. Het programma wordt aangepast op de wensen van de leerlingen. Zij bepalen samen met de trainer welke activiteiten er worden gedaan. 
Topscore Regulier 
is een buitenschools sportaanbod voor semi-actieve jongeren. Er is een éénmalige kennismaking onder schooltijd en vervolgens een gevarieerd naschools sportaanbod van 15 weken.

Topscore Plus is voor actieve leerlingen voor wie doorstroming naar structureel sporten lastig is. Bijvoorbeeld doorstromen van Topscore regulier naar structurele, georganiseerde sportbeoefening. Sportaanbieders zijn nauw betrokken bij Topscore Plus.

 

Gezond Schoolplein

Een Gezond Schoolplein geeft leerlingen de ruimte om te bewegen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Een Gezond Schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert beweging en leert over het belang van de natuur, tijdens én na schooltijd. Dit heeft een positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties. Een Gezond Schoolplein wordt gebruikt voor sporten, bewegen, ontmoeten, leren en werken.

Zoneparc Sportcourts 

Een Zoneparc Sportcourt is een innovatief en aantrekkelijk ingericht schoolplein. Dit bevordert zowel de fysieke gezondheid van leerlingen als het zelfvertrouwen, saamhorigheid, samenwerken, de concentratie, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Op het schoolplein worden speciaal ontwikkelde materialen ingezet en grondmarkeringen aangebracht op tegels. Er wordt gebruik gemaakt van drie verschillende zones: een sportzone, chillzone en een educatieve- en spelzone. Naast de herinrichting van het plein bevat het concept ook begeleiding en training van docenten en leerlingen.