Het is belangrijk om structureel aandacht te besteden aan roken, alcohol- en drugspreventie. Door in het schoolbeleid en in het schoolreglement vast te leggen welke maatregelen en activiteiten er jaarlijks plaatsvinden, krijgen deze een structureel karakter. Met een helder beleid, goede communicatie en handhaving van de school- en gedragsregels draagt u eraan bij dat jongeren later beginnen met drinken en roken.

Op deze pagina

Wat kan uw school doen?

Wat kan uw school doen?

Visie

Het is aan te bevelen een visie te ontwikkelen over wat u als school wilt uitdragen als het gaat om

gebruik van tabak, alcohol en drugs.

U kunt deze visie ook opnemen als paragraaf in uw algemene visie. Belangrijk is om vast te leggen wat u als school wilt meegeven aan de leerlingen, medewerkers en ouders. Wanneer u een middelenvrije school bent of van plan bent te worden, benoem dit dan ook in uw visie. Daarnaast is het van belang dat iedereen achter deze visie staat. Als de visie helder geformuleerd is, is het ook makkelijker om richtlijnen, proto­collen en activiteiten te bepalen. Uw adviseur Gezondheid en Leefstijl van de GGD Amsterdam kan hierbij ook ondersteunen.

 

Beleidsplan

Wanneer u als school een visie heeft opgesteld met daarin aandacht voor het gebruik van tabak, alcohol en drugs, kunt u hier door middel van beleid invulling aan geven. In het beleid beschrijft u hoe uw school wil bijdragen aan het voorkomen en verminderen van middelengebruik van leerlingen. De informatie uit de jaarlijkse vragenlijst Jij en Je Gezondheid (zie pijler Signaleren) kan worden gebruikt om het beleid vorm te geven. In dit beleidsplan staat in ieder geval het volgende beschreven: 1) lesprogramma’s, 2) middelenvrije omgeving, 3) signaleren en doorverwijzen en 4) de communicatie met ouders.

 

Schoolregels

Stel duidelijke schoolregels op om roken, alcohol en cannabisgebruik op het schoolterrein en tijdens schoolactiviteiten te voorkomen. Beschrijf welke sancties er gelden voor het dealen van drugs door leerlingen. Zorg ervoor dat de schoolregels vermeld staan op de schoolwebsite en in de schoolgids. 

Hieronder staan diverse voorbeelden die u kunt gebruiken bij het opstellen van regels:

 

Betrokkenheid 
Betrek schoolmedewerkers, leerlingen en ouders bij het vormgeven van het beleid en het opstellen van de schoolregels. Bekijk hier een voorbeeld van middelenbeleid en hier een uitgebreid voorbeelddocument van een school.  

Taken en verantwoordelijkheden vastleggen

De taken en verantwoordelijkheden van schoolmedewerkers rondom middelengebruik zijn binnen de school belegd en voorzien van uren. Hierbij geldt dat in ieder geval voor de taken en verantwoordelijkheden rondom de lesprogramma’s, middelenvrije omgeving, signaleren en doorverwijzen en de communicatie met ouders.

 

Informatie aan ouders 
Ouders ontvangen jaarlijks informatie over het schoolbeleid en de schoolregels rondom

het gebruik van tabak, alcohol en drugs. Ook ontvangen ouders informatie over in welke gevallen school contact met hen opneemt bij eventueel middelengebruik van hun zoon/dochter.

 

Schoolcoördinator aanstellen

Wanneer uw school aan de slag gaat met het thema roken, alcohol- en drugspreventie, kunt u het beste één vaste coördinator aanstellen die er op toe ziet dat het beleid en alle schoolregels over middelengebruik worden nageleefd. Meestal is dit een zorgcoördinator, veiligheidscoördinator, onderbouwcoördinator of docent. Tevens coördineert deze medewerker alle activiteiten, zoals lesprogramma’s, docententrainingen en ouderavond.

 

Incidentenregistratie

Het is raadzaam om ernstige incidenten van genotmiddelgebruik op een vaste plaats te registreren (incidentenregistratie) om het beleid te kunnen ondersteunen. Zo kunt uw later nog terugzien wat er precies is voorgevallen en wie erbij betrokken was. Ook geeft dit inzicht of het om het eerste vergrijp van de leerling ging of een tweede of derde.

 

Evaluatie

Het beleid en de schoolregels worden jaarlijks geëvalueerd. Dit gebeurt door alle medewerkers met taken en verantwoordelijkheden op het gebied van roken, alcohol- en drugspreventie binnen de school.