Wanneer het thema relaties en seksualiteit speelt op uw school, is het belangrijk hier structureel aandacht aan te besteden. Dat kan door in het schoolbeleid de taken en verantwoordelijkheden, school- en gedragsregels en lesactiviteiten vast te leggen. Op deze manier zorgt u ervoor dat het thema aandacht blijft krijgen.

 

Op deze pagina

Wat kan de school doen?

Wat kan de school doen?

Visie

Wanneer uw school aan de slag gaat met het thema Relaties en Seksualiteit is het aan te bevelen een visie te ontwikkelen over het ondersteunen van leerlingen rondom gezonde relaties en seksualiteit. Door de visie samen met de directie en schoolmedewerkers op te stellen, wordt relationele en seksuele vorming een breed gedragen onderwerp in uw school. Ook is het goed om de ouderraad en leerlingen erbij te betrekken zodat uw school zorgt voor draagvlak. Uw adviseur Gezondheid en Leefstijl van de GGD Amsterdam kan hierbij ondersteunen. Bekijk hier een voorbeeldvisie seksuele gezondheid.

 

Beleidsplan

Om structureel aandacht te besteden aan dit onderwerp, kunt u een beleidsplan opstellen (schoolplan/veiligheidsplan) over hoe uw school wil bijdragen aan het bevorderen van gezonde relaties en een gezonde seksuele ontwikkeling van leerlingen.

 

De informatie uit de jaarlijkse monitor (zie pijler Signaleren) kan hierbij worden gebruikt om het beleid vorm te geven. In het beleidsplan staat in ieder geval informatie over de lesprogramma’s, seksueel veilige omgeving, signalering en doorverwijzen en de communicatie met de ouders. De adviseur Gezondheid en Leefstijl van de GGD Amsterdam kan u hierbij ondersteunen.

 

Schoolregels
Daarnaast is het belangrijk om school- en gedragsregels (inclusief sancties) te formuleren rondom relaties en seksualiteit. School stelt regels op over de volgende onderwerpen: respectvol omgaan met elkaar (zowel tussen leerlingen als tussen leerling en schoolmedewerkers), acceptatie van seksuele diversiteit, seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen leerlingen, tussen leerling en docent en tussen medewerkers. Het is belangrijk om ook maatregelen (sancties) te formuleren en vast te leggen voor als de schoolregels niet worden nageleefd.

 

Betrokkenheid
Het is belangrijk dat het schoolteam, ouders en leerlingen geïnformeerd en betrokken worden bij het vormgeven van het beleid en het opstellen van de schoolregels. Dit kan bijvoorbeeld via de medezeggenschapsraad en de ouderraad. Zo wordt relationele en seksuele vorming een vanzelfsprekende taak van school en ouders. Uw adviseur Gezondheid en Leefstijl van de GGD Amsterdam kan u hierbij ondersteunen en voorbeelden geven.

 

Taken en verantwoordelijkheden vastleggen

Leg vast welke taken en verantwoordelijkheden rondom het thema relaties en seksualiteit bij welke schoolmedewerkers zijn belegd en geef hierbij ook het aantal uren aan. Dit geldt in ieder geval voor: lesprogramma’s, seksueel veilige omgeving, signalering en doorverwijzen en de communicatie met de ouders.

 

Communicatie
De schoolregels moeten ook worden gecommuniceerd. Uw school vermeldt de schoolregels rondom relaties en seksualiteit op de schoolwebsite en in de schoolgids. Ouders ontvangen jaarlijks informatie over het schoolbeleid en de schoolregels rondom relaties en seksualiteit. Dit kan via een informatiebijeenkomst, ouderbrief, de schoolgids of website. Bekijk hier een voorbeeld van gedragscode omgang met elkaar.

 

Schoolcoördinator aanstellen

Stel een medewerker van de school aan als coördinator die zorgt dat de school- en gedragsregels rondom relaties en seksualiteit door alle schoolmedewerkers daadwerkelijk worden nageleefd. Meestal is dit een zorgcoördinator, veiligheidscoördinator, teamleider, onderbouwcoördinator of docent.

 

Incidentenregistratie

Registreer ernstige incidenten van seksueel grensoverschrijdend gedrag om het beleid te ondersteunen. Hierbij kunt u terugvinden wie er bij betrokken was en wanneer het incident plaatsvond. Dit kan in de vorm van een incidentenregistratie.

Evaluatie

Evalueer jaarlijks het beleid, de schoolregels en de ondernomen activiteiten. Op basis van de uitkomsten kunnen het beleid en de hieruit voortkomende activiteiten worden aangepast.