Met een beleid op het thema slaap laat uw school zien dat dit een belangrijk thema is binnen de school. Het beleid biedt duidelijkheid voor schoolmedewerkers, ouders en leerlingen.

Op deze pagina

Wat kan de school doen?

Wat kan de school doen?

Visie

Wanneer u aan de slag gaat met het thema Slapen is het aan te bevelen een visie te ontwikkelen op het gebied van gezonde slaap voor leerlingen. Voorbeelden zijn "samen met ouders zetten wij ons in voor een goede nachtrust" of "we vinden het belangrijk dat leerlingen actief en wakker in de les zitten". Belangrijk is dat de hele school en directie achter deze visie staan. Vandaar dat het goed is om het hele schoolteam te laten meedenken. Als vanuit de onderwijsvisie helder geformuleerd is wat de plek van slapen moet worden binnen het onderwijs, is het makkelijker om richtlijnen, proto­collen en activiteiten te bepalen. Ook is het goed voor het draagvlak om hier de ouderraad en leerlingen bij te betrekken. Uw adviseur Gezondheid en Leefstijl van de GGD Amsterdam kan hierbij ondersteunen.

 

Beleid

Uw school heeft beleid geformuleerd (schoolplan) over hoe zij wil bijdragen aan gezonde slaap van leerlingen. Gedragsregels en hoe deze worden gehandhaafd maken hier onderdeel van uit. Betrek behalve schoolmedewerkers en de leerlingen ook de ouders bij het vormgeven van het beleid om gezonde slaap bij jongeren te bevorderen. Dit kan via de medezeggenschapsraad en de ouderraad. Ouders kunnen bijvoorbeeld meedenken over toets-momenten, schooltijden, zorg rondom slaapproblemen, invulling van ouderavonden en inzet van lesprogramma’s.

 

School- en gedragsregels

De school heeft school- en gedragsregels (inclusief sancties) geformuleerd die gezonde slaap onder leerlingen bevorderen. Deze school- en gedragsregels staan vermeld op de schoolwebsite en/of in de schoolgids. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: leerlingen zijn op tijd op school aanwezig, het nuttigen van energiedrank is niet toegestaan op school. En schoolopdrachten worden uiterlijk vóór 20.00 uur ingeleverd.

 

Schoolcoördinator aanstellen

Een schoolcoördinator zorgt dat de school- en gedragsregels die gezonde slaap onder leerlingen bevorderen, door alle schoolmedewerkers worden nageleefd.

 

Taken en verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden van schoolmedewerkers rondom het thema slaap zijn binnen de school belegd en zijn voorzien van uren. Denk hierbij aan het coördineren van een lesprogramma, het inplannen van ouderavonden en erop toezien dat het beleid wordt gehandhaafd.

 

Ouders informeren over beleid

Informeer ouders jaarlijks over het schoolbeleid en de schoolregels om gezonde slaap bij jongeren te bevorderen. Dit kan via een ouderbijeenkomst, ouderbrief of in de schoolgids. Informeer over wat uw school zelf doet en wat er van de ouders wordt verwacht.

 

Evaluatie

Voor een planmatige en structurele aanpak is het belangrijk om jaarlijks het beleid te evalueren. Evalueren geeft inzicht in het verloop en ook of de inzet op gezondheid effect heeft.

Een goede evaluatie levert de school inzicht in resultaten en effecten, inzicht in het proces: wat gaat goed en wat kan beter? Vanuit de evaluatie kunnen nieuwe ideeën ontstaan om de aanpak beter en efficiënter te organiseren. Evalueren is motiverend en leidt tot grotere betrokkenheid bij het thema slaap.