Met structureel voedingsbeleid laat uw school zien dat voeding een belangrijk thema is op school. Het beleid biedt duidelijkheid aan docenten, ouders en leerlingen.

Op deze pagina

Wat kan uw school doen?

Wat kan uw school doen?

Visie
Wanneer uw school iets wil doen aan gezonde voeding is het aan te bevelen een visie te ontwikkelen. Hierin staat beschreven wat uw school wil uitdragen als het gaat om gezonde voeding en wat uw school uw leerlingen hierover wil meegeven. Wanneer uw school een gezonde schoolkantine heeft of nastreeft, noem dit dan ook in uw visie. Belangrijk is dat de hele school en directie achter deze visie staan. Vandaar dat het goed is om het hele schoolteam te laten meedenken. Voor het draagvlak is het goed om ook de ouderraad en leerlingen te betrekken bij het opstellen van een visie. Als vanuit de onderwijsvisie helder geformuleerd is wat de plek van gezonde voeding moet worden, is het makkelijker om richtlijnen, proto­collen en activiteiten te bepalen. Uw adviseur Gezondheid en Leefstijl van de GGD Amsterdam kan hierbij ondersteunen.

Beleidsplan

Naast een visie is het belangrijk om beleid (schoolplan) op te stellen waarin staat beschreven hoe uw school gezond voedingsgedrag van leerlingen wil bevorderen.

 

De informatie uit de jaarlijkse monitor (zie pijler Signaleren) kan worden gebruikt om het beleid vorm te geven. In het beleid staat in ieder geval informatie over de lesprogramma’s, gezonde voedselomgeving (kantine), signaleren en doorverwijzen en de communicatie met ouders. Alle activiteiten, maatregelen en andere afspraken op het gebied van gezonde voeding staan hierin omschreven. De adviseur Gezondheid en Leefstijl van de GGD Amsterdam kan u ondersteunen bij het opstellen van het beleid.

 

Het Voedingscentrum heeft een voorbeeldbeleid opgesteld dat uw school als voorbeeld kan gebruiken.

 

Schoolregels

Benoem in uw beleid specifiek de school- en gedragsregels die gelden voor voeding op school. Deze regels hebben betrekking op gezond eten en drinken tijdens pauzes en tussenuren en op het meenemen van etens- en drinkwaren. Denk hierbij aan het meenemen van fastfood, energiedrankjes en grootverpakkingen, of het verlaten van het schoolterrein. Formuleer tevens maatregelen voor als de schoolregels niet worden nageleefd.

 

Communicatie

Leerlingen moeten op de hoogte worden gesteld van schoolregels. Vermeld de schoolregels rondom voedingsgedrag op de schoolwebsite en in de schoolgids. Het vastleggen van afspraken omtrent voedingsgedrag zorgt voor duidelijkheid, draagt bij aan draagvlak en bevordert handhaving.

 

Ouders informeren

Informeer ouders jaarlijks over het beleid, de regels en activiteiten rondom voeding. Dit kan via een ouderbijeenkomst, ouderbrief, de schoolgids of de website. Zo worden ouders gestimuleerd bewust na te denken wat zij zelf kunnen doen om dit te ondersteunen.

 

Betrokkenheid

Het is belangrijk dat het schoolteam, ouders en leerlingen geïnformeerd en betrokken worden bij het vormgeven van het beleid en het opstellen van schoolregels. Wat vinden zij belangrijk bij voeding op school? Hebben ze bijvoorbeeld ideeën over het aanbod in de schoolkantine? Laat ze meedenken over oplossingen voor problemen waar u tegenaan loopt, en over welke regels u op school wilt inzetten en de sancties. U kunt het thema voeding inbrengen tijdens een teambijeenkomst, overleg van de ouderraad of leerlingenraad. De ouderraad en de leerlingenraad kunnen het beleid en de regels op school rondom voeding mede vormgeven. Wellicht zijn er ouders en leerlingen die hier een actieve rol in willen spelen.

 

Taken en verantwoordelijkheden vastleggen

Leg alle taken en verantwoordelijkheden van uw schoolmedewerkers voor het thema voeding binnen uw school vast, waarbij ook het aantal uren wordt vastgelegd. Hierbij gaat het in ieder geval om taken en verantwoordelijkheden voor: lesprogramma’s, gezonde voedselomgeving, signaleren en doorverwijzen en communicatie met de ouders.

 

Schoolcoördinator aanstellen

Om ervoor te zorgen dat het beleid over voedingsgedrag wordt uitgevoerd en nageleefd, is het aan te raden een medewerker van de school aan te stellen als schoolcoördinator en hem of haar uren hiervoor toe te wijzen. De Gezonde School coördinator coördineert de activiteiten op het gebied van gezonde voeding en zorgt dat alle schoolmedewerkers erop toezien dat de school- en gedragsregels over gezond voedingsgedrag worden nageleefd.

 

Evaluatie

Evalueer het beleid en de schoolregels jaarlijks. Door te evalueren krijgt u inzicht in wat er goed gaat en waar extra aandacht nodig is. Op basis van deze evaluatie kunt u doelen voor het komende jaar vaststellen. Zo blijft het onderwerp voeding op de agenda en worden medewerkers gestimuleerd om met het thema voeding aan de slag te blijven.