Cijfers Amsterdam en Amstelland

Ervaren gezondheid

In de regio Amsterdam-Amstelland heeft 78% van de jongeren zich de afgelopen week vaak of altijd fit en gezond gevoeld. Jongens (87%) voelen zich vaker gezond dan meisjes (69%). Dit geldt ook vaker voor havo/vwo-leerlingen (80%) dan voor vmbo-leerlingen (76%), vaker voor jongeren uit Amstelland (83%) dan uit Amsterdam (76%), en ook vaker voor jongeren uit de 2e klas (79%) dan voor jongeren uit de 4e klas (77%).

 

Angst en depressie

Dat het merendeel van de jongeren een goede ervaren gezondheid heeft, betekent niet dat deze jongeren geen sociaal-emotionele problemen hebben. 13% van de jongeren in de regio Amsterdam-Amstelland heeft angstklachten en 11% heeft depressie klachten. Jongeren uit de 2e klas hebben vaker angst- (14%) en depressie klachten (12%) dan jongeren uit de 4e klas (respectievelijk 13% en 9%). Daarnaast hebben meisjes (12%) vaker depressie klachten dan jongens (10%). Vmbo-leerlingen (14%) hebben vaker angstklachten dan havo/vwo-leerlingen (12%), maar er is geen verschil in het vóórkomen van depressieklachten naar opleidingsniveau.

 

Zelfdoding

Van de jongeren in de regio Amsterdam-Amstelland heeft 7% in de afgelopen paar weken gedachten aan zelfdoding gehad. In een klas van 30 leerlingen gaat het dus om 2 leerlingen die recent gedachten aan zelfdoding hebben gehad. 3% van de jongeren heeft wel eens een poging tot zelfdoding gedaan. Meisjes hebben vaker gedachten aan zelfdoding (10%) en hebben ook vaker wel eens een poging gedaan (4%) dan jongens (respectievelijk 4% en 2%). Daarnaast hebben vmbo-leerlingen (8%) vaker gedachten aan zelfdoding dan havo/vwo-leerlingen (6%) en jongeren uit de 2e klas (8%) vaker dan jongeren uit de 4e klas (5%). Vmbo-leerlingen (4%) hebben ook vaker wel eens een poging gedaan dan havo/vwo-leerlingen (2%).

 

Eenzaamheid

In de regio Amsterdam-Amstelland voelt 7% van de jongeren zich eenzaam – omgerekend gaat het om zo’n 2 leerlingen in een klas van 30 leerlingen. Dit geldt vaker voor vmbo-leerlingen (9%) dan voor havo/vwo-leerlingen (6%), vaker voor jongeren uit Amsterdam (8%) dan voor jongeren uit Amstelland (6%) en ook vaker voor meisjes (8%) dan voor jongens (6%).

 

Piekeren en faalangst

4% van de jongeren in de regio Amsterdam-Amstelland piekert veel en 12% heeft faalangst. Meisjes piekeren meer (6%) en hebben vaker faalangst (12%) dan jongens (respectievelijk 2% en 11%). Havo/vwo-leerlingen (5%) piekeren meer en hebben vaker faalangst (12%) dan vmbo-leerlingen (respectievelijk 3% en 11%). Jongeren uit Amsterdam (12%) hebben vaker faalangst dan jongeren uit Amstelland (10%). Dit geldt ook vaker voor jongeren uit de 2e klas (13%) dan voor jongeren uit de 4e klas (10%).

 

Pesten

In de regio Amsterdam-Amstelland is 2% van de jongeren in de afgelopen maand minstens 2 keer gepest. Vmbo-leerlingen (3%) worden vaker gepest dan havo/vwo-leerlingen (1%), jongeren uit de 2e klas (3%) vaker dan jongeren uit de 4e klas (1%) en meisjes (2,2%) vaker dan jongens (1,6%).

 

 


Bron: Jij en Je Gezondheid, 2017-2018

Voor meer cijfers zie: GGD Gezondheid in Beeld

Cijfers landelijk

Ervaren gezondheid

Uit het landelijke HBSC-onderzoek blijkt dat 82% van de jongeren op het vo0rtgezet onderwijs zijn of haar gezondheid als goed of uitstekend omschrijft. Jongeren op het voortgezet onderwijs geven hun leven gemiddeld een 7,6.

 

Zelfdoding

Landelijk is er de afgelopen jaren een aanzienlijke stijging in het aantal zelfdodingen onder jongeren.

Volgens het CBS zijn in 2017 81 jongeren tussen de 10 en 20 jaar om het leven gekomen door zelfdoding. In 2016 en 2015 ging het beide jaren om 48 jongeren.

 

Pesten

Uit het landelijke HBSC-onderzoek blijkt dat 4% van de jongeren op het vo0rtgezet onderwijs minstens 2 keer per maand wordt gepest. 2% van de jongeren wordt minstens 2 keer per maand online gepest.

 

Ervaren werkdruk

Uit het landelijke HBSC-onderzoek blijkt dat 38% van de jongeren op het vo0rtgezet onderwijs (nogal) veel druk ervaart door schoolwerk. In een klas van 30 leerlingen gaat het dus om zo’n 11 leerlingen die veel werkdruk ervaren. In tegenstelling tot de afname die we zien met de leeftijd bij onder andere angst- en depressie klachten, gedachten aan zelfdoding en gevoelens van eenzaamheid, neemt de ervaren werkdruk juist toe met de leeftijd: van 25% bij 12-jarigen tot 48% bij 16-jarigen. In de afgelopen jaren is de ervaren druk door schoolwerk toegenomen: sinds 2001 is dit percentage bij jongeren op het voortgezet onderwijs meer dan verdubbeld. In 2001 rapporteerde nog maar 16% van de jongeren (nogal) veel druk door schoolwerk.