Op deze pagina

Wat zegt de wet?

Wat zegt de wet?

Waarderingskader inspectie

De onderwijsinspectie heeft in zijn waarderingskader het schoolklimaat benoemd als een van de kwaliteitsgebieden waar een school aan moet werken. Hierbij worden twee “standaarden” expliciet genoemd:

 

SK1) Veiligheid: schoolleiding en leraren dragen zorg voor een veilige omgeving voor leerlingen.

SK2) Pedagogisch klimaat: de school heeft een ondersteunend pedagogisch klimaat.

 

Voor meer informatie zie: Het onderzoekskader 2017 van de Inspectie van het Onderwijs.

 

Wet sociale veiligheid

Op 1 augustus 2015 is de Wet sociale veiligheid in werking getreden. Hiermee hebben schoolbesturen een inspanningsverplichting om een sociaal veilige schoolomgeving te realiseren. In de wet zijn 3 verplichtingen vastgelegd:

  1. De school is verplicht om een sociaal veiligheidsbeleid te voeren. Hieronder valt ook een pestprotocol. In een pestprotocol staat wat de school onder pesten verstaat, hoe de school pesten probeert te voorkomen en welke stappen de school hiertegen onderneemt. In het kader van pesten wordt scholen geadviseerd een anti-pestmethode te kiezen in de geest van de sociaal-pedagogische visie van de school.
  2. De school is verplicht om een coördinator aan te wijzen voor het beleid ten aanzien van pesten. De coördinator is tevens aanspreekpunt als het gaat om pesten.
  3. De sociale veiligheid van leerlingen op school wordt gemonitord met een instrument dat een representatief en actueel beeld geeft.